Categorie: ICT & Finance (Pagina 2 van 2)

Werkt BEPS averechts?

De meeste landen hebben zich inmiddels – in elk geval met woorden – achter het Base Erosion and Profit Shifting project van de OESO geschaard. De andere zijde van de  medaille is, dat de kritiek steeds luider klinkt: BEPS zou zorgen voor een  “increasingly uncertain international tax environment for businesses”. Met andere woorden: in plaats van helderheid en uniformiteit te bewerkstelligen leidt (de hier en daar nogal afwijkende interpretatie van) BEPS alleen maar tot meer fiscale onzekerheid.

In eerste instantie was BEPS een initiatief van de G20 en de leden van de OESO om een aantal ongerijmdheden in het mondiale fiscale landschap weg te nemen, en dat meteen te moderniseren, rekening houdend met de nieuwe ‘digitale’ globalisatie. Een belangrijk concreet doel was en is, het de grote mondiaal opererende concerns moeilijker te maken gebruik te maken van nationale fiscale eigenaardigheden, en via het schuiven met kosten en winsten hun belastingdruk te minimaliseren. In de uitwerking daarvan scheidden zich al de geesten…

Het ene na het andere land zegt inmiddels een of meerdere van de 15 aanbevelingen van BEPS te implementeren, door belastingverdragen te sluiten (bijv. op basis van het BEPS Multilateral Instrument) en zich voorstander te verklaren van het concept ‘country-by-country reporting’. Nu blijkt, bijvoorbeeld uit  Deloitte’s 2017 Asia Tax Complexity Survey, dat steeds meer ondernemingen inderdaad kiezen voor een conservatief fiscaal beleid. Ook de Britse HM Revenue and Customs  zag al ‘een verschuiving naar meer compliant  tax planning” in haar 2015 Large Business Survey. Maar als reden geven deze ondernemingen op, dat dit eerder een reactie is op de groeiende onzekerheid over de fiscale werkelijkheid en beleidsplannen, gekoppeld aan steeds agressiever belastingdiensten, dan dat zij de vruchten plukken van wereldwijde fiscale rust, reinheid en regelmaat. Die toch het doel van BEPS waren…

BEPS creëert de facto juist meer fiscale risico’s, zo is de communis opinio, vooral op het aspect transfer pricing. . In Deloitte’s 2017 Global BEPS Survey,  zegt 91 procent van de respondenten het eens te zijn met de stelling dat “belastingautoriteiten dezer dagen véél strikter controleren dan een jaar geleden”.  Uit een gelijksoortig onderzoek van EY van dit jaar blikt dat 70% van de ondervraagde fiscalisten van mening is dat het oplossen van fiscale geschillen moeilijker geworden is, nu steeds meer landen zich bekeren tot BEPS. Op een conferentie, georganiseerd door de International Chamber of Commerce, de Business and Industry Advisory Committee to the OECD (BIAC), en Business Europe begin dit jaar, werd gesteld dat de BEPS-aanbevelingen de administratieve lasten en het risico van dubbele belastingheffing  juist vergroot hebben. “With the BEPS mission far from complete, complexity and uncertainty may become the norm in cross-border investment activity, rather than the exception.”

 

Groei en bloei van de abonnementen-economie

De enorme groei van de ‘subscription economy’ blijft een opvallend fenomeen. Steeds meer producenten, dienstverleners en retailers komen tot het inzicht, dat hun klanten liever betalen voor de voortdurende beschikbaarheid van een product of dienst, dan dat ze deze steeds per keer moeten selecteren, kopen en er de ‘eigenaar’ van worden – met alle lasten en plichten die daar bij horen.

Volgens onderzoeker Forrester overweegt liefst 30% van de ondernemingen een overgang naar een ‘recurring revenue-based’ business model binnen de komende 12 maanden.

Dat sentiment zorgde de afgelopen jaren voor een wezenlijke strategische herpositionering van veel bedrijven van product- naar dienstenleverancier. Gartner voorspelt bijvoorbeeld dat in 2020 meer dan 80% van softwareleveranciers zullen zijn overgestapt op abonnement-gebaseerde bedrijfsmodellen. In ons land valt het succes van de maaltijdboxen op.

In de subscription economy wordt de onderneming gedwongen een directe, complexe, responsieve, multi-channel relatie met haar klanten aan te gaan, te monitoren en te optimaliseren. Daarmee wordt de klant echt centraal gesteld, en neemt de plaats in van de eerdere focus op het product (dan wel dienst!) of de éénmalige transactie. Voor de overlevings- en groeikansen van een abonnementenleverancier is het vermogen om de klant blijvend te plezieren cruciaal.

Een belangrijke speler in de subscription economy is Zuora dat ook met enige regelmaat de Subscription Economy Index ™ publiceert, tot heden de belangrijkste formele benchmarkstudie van de resultaten van SEI-bedrijven. Dat zijn de ca. 1000 klanten van Zuora, met bedrijfsmodellen zo gevarieerd als die van Ford Motor, General Electric, Oracle, Surf Air, Starbucks en Caterpillar. De meest recente Index geeft cijfers over de ontwikkelingen in meerdere sectoren, waaronder software, media, telecommunicatie, industrie en corporate services. Enkele bevindingen:

  • Groeipercentage van 16,1% voor laatst gemeten zes maanden is lager dan de 21,6% van de vorige halfjaar, maar nog steeds fors.
  • Hoe groter hoe succesvoller: de omzet van de $ 100M + bedrijven in de steekproef groeide ongeveer 40% sneller dan het gemiddelde – op jaarbasis 27% tegenover 19% gemiddeld.
  • De omzet van de SEI-bedrijven steeg ruim acht keer sneller dan die van de S&P 500-bedrijven (15,2% versus 2,0%) en 4,5 keer sneller dan de Amerikaanse retail-omzetten (3,4%) in dezelfde periode.
  • Ook Europa gaat steeds meer over op het ‘recurring revenu’, abonnement-gebaseerde business models. De groei is vergelijkbaar met die in de US.

Zuora Subscription Economy Index

The Forrester Wave™: Recurring Customer And Billing Management, Q3 2017

Op naar één standaard voor duurzaamheidsrapportage

Het is niet alleen Accountancy Europe (Call for action: Enhance the coordination of non-financial information initiatives and frameworks) , dat zich zorgen maakt over de groeiende Babylonische spraakverwarring rond standaarden voor duurzaamheidsrapportage.

De Sustainability Accounting Standards Board (SASB),  de Climate Disclosure Standards Board (CDSB)  en de G20 Task Force on Climate-related Financial Disclosures’ (TCFD) hebben tezamen een paper gepubliceerd, Converging on Climate Risk: CDSB, the SASB, and the TCFD waarin zij schetsen hoe deze drie standaardzetters langzaam maar zeker naar elkaar toe groeien vanuit hun gedeelde doelstelling en missie: organisaties helpen op eenduidige wijze materiële, en voor besluitvorming nuttige, informatie over hun duurzaamheidsbeleid en -prestaties te delen met  alle stakeholders.

De Sustainability Accounting Standards Board werd opgericht in 2011, als onafhankelijke standaardzetter voor ‘sustainability accounting’, het verzamelen, vastleggen en publiceren van data en materiële informatie, die aandeelhouders en andere belanghebbenden  nodig (zeggen te) hebben betreffende de  duurzaamheidsaspecten van de bedrijfsvoering. De Sustainability Accounting Standards Board (SASB) stelt daarnaast voor veel verschillende sectoren ‘financiële bijsluiters’ op, die gewone aandeelhouders en asset managers helpen bij het begrijpen van de SASB-standaards en daardoor de juiste vragen te formuleren gericht aan de opstellers van de rapportages.

De Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) van de FSB (Financial Stability Board) stelt zich ten doel organisaties te helpen om consistent (maar op vrijwillige basis) te rapporteren aan de stakeholders over de financiële risico’s die zij lopen door de klimaatverandering. Het gaat daarbij om het totaal van de “physical, liability and transition risks associated with climate change” en hoe deze te vertalen in financiële kengetallen.

De Climate Disclosure Standards Board (CDSB) tenslotte is een internationaal consortium van bedrijven en milieu-NGO’s. Ook zij willen graag wereldwijd de rapportage over de duurzaamheidsprestaties van ondernemingen bevorderen en stroomlijnen vanuit de idee dat de resultaten van natural capital en financial capital  op dezelfde rigoureuze wijze geboekstaafd en gerapporteerd dienen te worden. Ook de CDSB heeft daartoe een eigen referentiemodel ontwikkeld.

Converging on Climate Risk is hier te downloaden.

 

Hulp bij materialiteitsbepaling

Té vaak blijkt de controlerend accountant, nadat een boekhoudschandaal aan het licht is gekomen, geen bijzondere aandacht gevraagd te hebben voor wél geconstateerde onregelmatigheden en/of risico’s, vanwege vermeende of geveinsde ‘immaterialiteit’ van de kwestie.  Of heeft de organisatie zelf ‘immateriële’ informatie achterwege gelaten.

Een jaarrekening moet  een goed beeld geven van de financiële ‘werkelijkheid’, voor alle belanghebbenden en belangstellenden. Ze wordt daartoe opgesteld volgens vastgestelde verslaggevingsregels: IFRS, Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, het BW.

Regelmatig blijken organisaties die volgens IFRS rapporteren onzeker te zijn over hoe zij materialiteitsbeoordelingen moeten opzetten en uitvoeren. Te vaak volgen zowel CFO als accountant daarom de letter van IFRSregels, als af te vinken checklist, in plaats van naar de geest van de regelgeving integer en met gezond verstand te oordelen en te handelen.

Om die organisaties te helpen, en hun attitude te verbeteren, heeft de IASB nu IFRS Practice Statement 2: Making Materiality Judgments gepubliceerd. Daarnaast vraagt de IASB om reacties op een aantal voorstellen tot verbetering en verduidelijking van haar definities van ‘materialiteit’, via de publicatie The Exposure Draft Definition of Material .

“Het concept van materialiteit is zo belangrijk bij de opstelling van de financiële rapportages, omdat het bedrijven helpt om te bepalen welke informatie in hun rapporten wél, en welke niet openbaar gemaakt hoeft te worden,” aldus de IASB in het begeleidend persbericht.

Bank legt rol en belang cryptovaluta uit

Financiële hypes analyseren is nauwelijks de kerntaak te noemen van de  Bank for International Settlements (BIS) in Basel, Zwitserland – zij maakt zich eerder zorgen om de stabiliteit van het mondiale financiële systeem. Toch besteedt de bank in haar meest recente kwartaalbericht aandacht aan een concept, dat tot nu toe vooral het domein lijkt te zijn van speculanten, misdaadsyndicaten en regimes zoals dat van Noord-Korea: cryptovaluta.

De BIS maakt duidelijk hoe en waarom cryptovaluta ook van belang zijn (geworden) voor (centrale) banken – zie de voorbeelden van de Bank of England onze eigen DNB of de Monetaire Autoriteit van Singapore, die alle investeren in pilots met blockchain-technologie en digitaal geld. Het BIS-paper legt de twee belangrijkste toepassingen voor een door een centrale bank uitgegeven cryptovaluta uit: enerzijds als een soort gedecentraliseerd digitaal geld voor consumenten, anderzijds een instrument om transacties tussen financiële instellingen te stroomlijnen.

De auteurs van het document, Morten Linnemann Bech, van de ‘committee on payments and market infrastructures’van de BIS, en Rodney Garratt, hoogleraar economie aan de universiteit van Californië/ Santa Barbara, maken gebruik van een bloemschema  om helderheid te brengen in de wirwar aan termen en begrippen die gehanteerd worden rond digitale valuta en (digitale) betalingen.

Zij leggen uit hoe cryptovaluta, uitgegeven door een centrale bank, een oplossing kunnen bieden voor privacy-vragen rond digitaal geld – die niet bestaan bij ons oude ‘echte’ geld’. Daarmee zouden die centrale banken overigens de intermediaire rol van de commerciële banken in dezen obsoleet maken.

Zo een financiële ‘retail’-rol  van de centrale banken zou zeer van pas komen in economieën waarin steeds minder gebruik wordt gemaakt van contant geld, stellen de auteurs. Daarnaast bieden cryptovaluta een uitkomst voor de ‘groothandel’functie van de centrale banken – het huidige interbancaire betalingensysteem piept en kraakt in al zijn voegen, nog afgezien van de onveiligheid ervan. .

Hoe dan ook, de centrale banken ontkomen er niet aan, op de korte termijn al hun beleid rond cryptovaluta te formuleren. “All central banks may eventually have to decide whether issuing retail or wholesale [digital currencies] makes sense in their own context,” zo besluiten de auteurs.

 

Core & More: naar effectievere financiële verslaggeving

Accountancy Europe (voorheen FEE) introduceerde het concept ‘Core & More” in hun publicatie The Future of Corporate Reporting (2015).  Core & More wil de financiële verslaggeving verbreden en verdiepen, door de rapportage op te splitsen in enerzijds een ‘Core’-rapport, en anderzijds een of meerdere ‘More’-rapporten. Het ‘Core’-rapport zou dan de belangrijkste financiële – èn niet-financiële! –  informatie voor alle stakeholders moeten bevatten, terwijl de ‘More’-rapporten extra informatie bieden voor specifieke stakeholders.

Vandaag publiceert Accountancy Europe een nieuw document, dat het Core & More concept verder ontwikkelt en illustreert hoe welke informatie in elk van de twee pijlers kan worden gepresenteerd. Ook wordt beschreven hoe moderne technologie kan worden ingezet, vooral in het kader van online rapportage. In het paper wordt ook aandacht besteed aan de relatie tussen Core & More en het Integrated Reporting-initiatief.

Het document is hier te downloaden.

 

Some AI’s just want to have fun

Algorithm imagines train ride

Set to the pulsing, ethereal sounds of Steve Reich’s minimalist score Music for 18 Musicians (1974-6), this video by the French computer programmer Damien Henry is a clever visual demonstration of machine learning – a term coined by the US computer scientist Arthur Samuel (1901-1990) to describe an algorithm that gives computers the ‘ability to learn without being explicitly programmed’.

Meer lezen

gig economy

More debate on the gig-economy.

Every once in a while Arne Lasance and Jeroen van den Oever, serial entrepreneurs and investigative geeks, used to review the week’s news – offering analyses about the most important developments in the world of startups. One recent dialogue dealt with the gig economy.gig economy debate

France has, since January 1st 2017, a law that gives employees the right to ignore email and other communications from the boss, beyond their 35-hour working week.  Companies (those with over 50 employees) have to negotiate specific time spans during which their staff has to be available,  and they can’t punish you for refusing to look at your messages beyond set hours.

So 24/7 is a thing of the past, in la douce France. If ever it was…

Intrigued? Check ‘More debate on the gig-economy’

Wat betekent nieuwe EU data protection regelgeving GDPR

Wat betekent de nieuwe EU data protection regelgeving (GDPR) voor u?

Accountancy Europe (voorheen FEE) publiceert factsheet voor MKB-ondernemingen over EU data protection regelgeving

De nieuwe Europese regelgeving voor houders van gegevens over derden (EU data protection regelgeving – GDPR) is op 25 mei 2017 van kracht geworden. Iedereen ( in de lidstaten) die gegevens over anderen opslaat en bewaart, digitaal of op papier, heeft zich aan deze regels te houden en kan forse boetes tegemoet zien als de regels overtreden of niet (adequaat) nagekomen worden.

Meer lezen

oudere berichten

voor oudere berichten, zie een eerdere blog elders op het net.

Pagina 2 of 2

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén